• Zwroty i reklamacje

ZWROT PRODUKTU:

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie ⌚ 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić w regulaminie Promocji dłuższy termin do odstąpienia od umowy przez Klienta.

 2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. W szczególności Konsument może:
  • wysłać na adres: Largo Łukasz Hołub, Smolarzyny 24, 37-110 Żołynia pisemne oświadczenie o odstąpieniu;
  • poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia telefonicznie pod numerem ☎ 533 400 224 
  • skorzystać z formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Formularz ZWROTU.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty, w tym koszty wysyłki, nie później niż w terminie ⌚ 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od właściwej Umowy
 6. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument zwraca Towar Sprzedawcy lub przekazuje osobie upoważnionej do odbioru przez Sprzedawcę, niezwłocznie, nie później niż w terminie ⌚ 14 dni od odstąpienia od Umowy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. 
 12. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: Largo Łukasz Hołub, Smolarzyny 24, 37-110 Żołynia oraz prosimy o  dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Towaru i formularza zwrotu.
 13. Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

 

 


 

REKLAMACJE


W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie   formulaza dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego.
2.  Prosimy o  wydrukowanie  i podpisanie  wypełnionego formularza reklamacji  bądź też  oświadczenia o składanej reklamacji.
3. W przypadku braku możliwości wydrukowania bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: ✉ sklep@muchy24.pl
4.  Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:


Largo Łukasz Hołub

Smolarzyny 24

37-110 Żołynia


5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie  14 dni od dnia złożenia reklamacji Towaru. O wyniku rozpatrzenia  reklamacji zostaną Państwo powiadomieni SMS-em lub drogą mailową lub pisemnie. 

6. Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.